Koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty

Terminale Płatnicze

Blog

Kontakt

logo techmedia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


TechMedia Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Budynek Lumen, wejście od Emilii Plater

tel. 22 122 13 55
fax. 22 122 13 51

UWAGA! W dniu 2 maja 2024 OBA oddziały ZAMKNIĘTE!


Oddział Siedlce:
Budynek REAL
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 76, II piętro

tel. 25 633 66 74
fax. 25 633 66 73

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

Opublikowano
Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania 5.00/5 (100.00%) 8 votes
Poz. Symbol PKWiU1) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania
I. Dostawa towarów lub świadczenie usług,
których przedmiotem są następujące towary lub usługi:
1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)
2 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
4 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków;
osady ze ścieków kanalizacyjnych
5 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż
niebezpieczne nadających się do recyklingu
6 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż
niebezpieczne nienadających się do recyklingu
7 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną
do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
8 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
9 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną
do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
10 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż
niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
11 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych
odpadów niebezpiecznych
12 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów
promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych
z wyłączeniem:- usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych
(ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)
13 39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi
związane z gospodarką odpadami
14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski- dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
16 ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
17 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
18 ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie
19 ex 55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
20 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
21 ex 55.90.1 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem
z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0- dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)
22 61 Usługi telekomunikacyjne
23 64-66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
24 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
25 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
26 ex 69.10.1 Usługi prawne- dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P
27 ex 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleniz wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)
28 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
29 ex 85 Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:- usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),- usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),- usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)
30 ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne
31 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
32 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności
33 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali
34 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20
35 Dostawa nieruchomości
36 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)
37 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
38 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste
39 Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar
40 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:1) w bilonie lub banknotach, lub2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła
41 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych przez drużyny konduktorskie)
42 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów
43 Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
44 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy
45 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
46 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy
47 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
48 Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy